Tento web již není podporován v Internet Exploreru.
Otevřete prosím web na Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox nebo Safari.

Všeobecné obchodní podmínky LuxCamp

Vážení zákazníci, následující ustanovení jsou po nabytí platnosti obsahem cestovní smlouvy mezi zákazníkem a společností CampingVision AG (dříve DBF-Travel AG, změna názvu dne 9. března 2018) se sídlem ve Švýcarsku. Společnost LuxCamp AG cesty v Německu, Rakousku a Švýcarsku nabízí z pozice zprostředkovatele služeb cestovního ruchu. Prostřednictvím zprostředkování se zprostředkovatel služeb cestovního ruchu nestává smluvním partnerem cestovní smlouvy, ale pouze zprostředkovává cestovní smlouvu mezi společností CampingVision AG a cestujícím. „LuxCamp“ tedy zastupuje CampingVision AG Švýcarsko jako cestovní kancelář a smluvní partner zákazníka. Tyto cestovní podmínky doplňují právní ustanovení §§ 651a - m něm. OZ (Občanský zákoník) a informační předpisy pro cestovní kanceláře podle §§ 4 - 11 něm. OZ (Nařízení o informačních a důkazních povinnostech dle něm. občanského práva) a plní jejich funkci. Před provedením rezervace si prosím tyto cestovní podmínky pozorně přečtěte!

1. Uzavření cestovní smlouvy a povinnosti zákazníka

1.1. Pro všechny typy rezervací platí následující: a) Základem nabídky LuxCamp a rezervace zákazníka je popis cesty a doplňující informace v katalogu, v případě, že je má zákazník při rezervaci k dispozici. b) Cestovní kanceláře a agentury nejsou oprávněny společností LuxCamp uzavírat smlouvy, poskytovat informace ani zajišťovat změny dohodnutého obsahu cestovní smlouvy, které přesahují popis cesty nebo služby slíbené společností LuxCamp nebo jsou v rozporu s nimi. c) Informace v hotelových průvodcích a podobných adresářích, které nezveřejňuje společnost LuxCamp, nejsou pro společnost LuxCamp a její povinnost plnění závazné, ledaže by byl obsah povinnosti plnění společnosti LuxCamp výslovnou dohodou s cestujícím. d) Pokud se obsah potvrzení rezervace liší od obsahu rezervace, musí společnost LuxCamp vystavit novou nabídku. Smlouva se uzavírá na základě této nové nabídky, pokud její přijetí zákazník potvrdí výslovným prohlášením, částečnou nebo úplnou platbou nebo využitím cestovních služeb. e) Zákazník provádějící rezervaci odpovídá za smluvní závazky spolucestujících, za které provede rezervaci, a za své vlastní, pokud převzal odpovídající povinnost výslovným a samostatným prohlášením.


1.2. Pro rezervaci, která se provádí ústně, telefonicky, písemně, e-mailem nebo faxem, platí následující: a) Zákazník při rezervaci nabízí společnosti LuxCamp uzavření cestovní smlouvy. Smlouva se uzavírá, jakmile zákazník od LuxCamp obdrží potvrzení cesty/fakturu, jež nevyžaduje žádnou formu, což má za následek, že ústní a telefonní potvrzení jsou pro zákazníka právně závazná. U rezervací provedených ústně nebo telefonicky zašle LuxCamp zákazníkovi písemnou kopii potvrzení o cestě. K závaznému uzavření smlouvy vede také ústní nebo telefonní rezervace zákazníka s odpovídajícím závazným verbálním nebo telefonním potvrzením, pokud zákazník nedostane odpovídající písemnou kopii potvrzení cesty.


 1.3. Pro rezervace provedené na internetu platí pro uzavření smlouvy následující:


a) Proces online rezervace je zákazníkovi vysvětlen na příslušné webové stránce LuxCamp. b) Zákazník má možnost opravit své údaje, vymazat nebo resetovat celý online rezervační formulář, což je odpovídajícím způsobem vysvětleno. c) Uvedeny jsou smluvní jazyky nabízené k provedení rezervace online. Právně autoritativní je pouze německý jazyk. d) Pokud je text smlouvy LuxCamp uložen v online rezervačním systému, bude zákazník informován o tomto úložišti a možnosti pozdějšího získání textu smlouvy. e) Stisknutím tlačítka „rezervovat s povinností zaplatit“ zákazník nabídne společnosti LuxCamp závazné uzavření cestovní smlouvy. f) Cestující obdrží potvrzení o převzetí rezervace okamžitě elektronicky prostřednictvím potvrzení rezervace. g) Předání nabídky smlouvy stisknutím tlačítka „rezervovat s povinností zaplatit“ neoprávňuje zákazníka k uzavření cestovní smlouvy v souladu s jeho rezervačními údaji. LuxCamp se může svobodně rozhodnout, zda přijme nabídku smlouvy zákazníka nebo ne. h) Smlouva nabyde platnosti, jakmile zákazník obdrží potvrzení cesty firmou LuxCamp. To je provedeno prostřednictvím e-mailové přílohy po kontrole informací a dostupnosti u poskytovatele. Smlouva je platná pouze po potvrzení cesty. LuxCamp si však vyhrazuje právo na změnu rezervace v jiném/dostupném/podobném ubytování, v případě, že bylo původní zarezervované ubytování u poskytovatele mezitím zaplněno.


Pro Last minute rezervace provedené 8 týdnů před příjezdem platí zvláštní ustanovení, viz oddíl 2.2.

2. Platba

2.1. Po rezervaci přes lux-camp.cz a obdržení potvrzení cesty je třeba složit zálohu ve výši 25 % z ceny cesty. Ta je splatná do 3 pracovních dnů a lze ji provést bankovním převodem nebo kreditní kartou (Master Card nebo Visa). Zbývající platba je splatná 8 týdnů před zahájením cesty. V průběhu rezervace není vyžadována žádná platba.


2.2. Postup u Last minute rezervace: Rezervace provedené méně než 8 týdnů před začátkem cesty jsou oficiálně považovány za Last minute rezervace a musí být zaplaceny okamžitě (v závislosti na poskytovateli, viz bod 2.3.) nebo co nejdříve (v závislosti na poskytovateli, viz bod 2.2.) po obdržení rezervace. Rezervace ubytování u poskytovatelů Aqua Camp, Bella Austria Direct, Bella Italia Apartments/Mobilhomes, Butterfly Direct, Cisano San/Vito Direct, Easyatent, FamilyFun, Lifestyle, Palaco a Venue Holidays od nás může být potvrzena až po přijetí platby. Cesta tedy musí být hrazena kreditní kartou. Rovněž vám nabízíme možnost platby za vaši Last minute rezervaci bankovním převodem – v tomto případě musíte kopii provedeného bankovního převodu odeslat co nejdříve e-mailem na adresu info@lux-camp.cz.


2.3. U následujících poskytovatelů: Al Fresco, Gustocamp, Happy Camp, Venue, Roan, Go4Camp, Eurocamp, Bella Italia a Homair můžeme ubytování u poskytovatele zarezervovat přímo. Proto potřebujeme okamžitou platbu, pokud se příjezd uskuteční během následujících 8 týdnů. Způsob platby (kreditní karta) lze vybrat na stránce rezervace – budete přesměrováni přímo k poskytovateli plateb Telecash, kde musíte zadat své údaje. V případě, že rezervace nebude potvrzena poskytovatelem, platba vám bude vrácena. Pokud není požadované ubytování po platbě k dispozici, vyhrazujeme si právo zarezervovat jiné/dostupné/podobné ubytování. Pokud pro vás alternativa nepřichází v úvahu, obdržíte celou platbu zpět. Potvrzené a zaplacené Last minute rezervace nelze zrušit bez poplatků. V případě storna vám společnost LuxCamp naúčtuje storno poplatky v souladu se Všeobecnými podmínkami, viz bod 5.3.


2.4. (Nelze použít.)


2.5. Pokud je společnost LuxCamp připravena a schopna poskytovat smluvní služby a neexistuje žádné smluvní nebo zákonné právo na zadržení ze strany zákazníka, platí následující:


a) Bez plné úhrady ceny zájezdu nemá zákazník právo využívat cestovní služby a/nebo předávat cestovní doklady. b) Pokud zákazník neprovede zálohu a/nebo zbývající platbu v souladu s dohodnutými termíny splatnosti, je společnost LuxCamp oprávněna odstoupit od cestovní smlouvy po vydání varování s lhůtou a účtovat zákazníkovi storno poplatky v souladu s Cestovními podmínkami, oddíl 5. Pokud je záloha a/nebo poslední platba provedena po upomínkové lhůtě, aniž by o tom byla společnost LuxCamp informována, nemá zákazník právo na cestovní služby, přestože byla platba provedena.


2.6. U včasných rezervací budou zaplacené peníze vráceny* při zrušení rezervace oznámeném do 1. února (*s odečtením povinného poplatku SGR - cca 10 EUR). Zrušení rezervace se musí týkat pobytu po 1. 4. 2024. Na včasné rezervace se vztahují věrnostní slevy. Nabídka věrnostních slev podléhá podmínkám. Za včasné rezervace provedené do 31. ledna můžete získat slevu 5 %. Při rezervaci je nutné uvést své zákaznické číslo. Sleva se nevztahuje na rezervace provedené u našich dodavatelů Roan, Gebetsroither, Go4Camp, Suncamp a S-Holidays. Pro využití věrnostní slevy je nutné provést rezervaci na rok 2024 do 31. 1. 2024. Slevu mohou využít zákazníci, kteří provedli alespoň 1 rezervaci na sezóny 2021-2023.

 


3. Změny služeb

3.1. Změny základních cestovních služeb dohodnutého obsahu cestovní smlouvy, které jsou po uzavření smlouvy nezbytné a které nebyly zaviněny společností LuxCamp z nekalého úmyslu, jsou povoleny pouze tehdy, pokud nejsou významné a neovlivňují celkové uspořádání cesty.


3.2. Nároky na záruku zůstávají nedotčeny, pokud jsou změněné služby nedstatečné.


3.3. Společnost LuxCamp je povinna informovat zákazníka o významných změnách služeb okamžitě poté, jakmile se dozví o důvodu změny.


3.4. V případě významné změny základní cestovní služby je zákazník oprávněn bezplatně odstoupit od cestovní smlouvy nebo požádat o účast na alespoň rovnocenném zájezdu, pokud je LuxCamp schopen takový zájezd nabídnout zákazníkovi z nabídky LuxCamp bez dodatečných nákladů.


Zákazník je povinen tato práva uplatnit ihned po prohlášení společnosti LuxCamp o změně cestovní služby nebo zrušení cesty.

4. Zvýšení ceny

4.1. LuxCamp si vyhrazuje právo změnit cenu dohodnutou v cestovní smlouvě v případě zvýšení přepravních nákladů nebo poplatků za určité služby, jako jsou přístavní nebo letištní poplatky nebo změna směnných kurzů vztahujících se k příslušné cestě v souladu s následujícími ustanoveními:


4.2. Zvýšení ceny zájezdu je přípustné pouze tehdy, pokud mezi uzavřením smlouvy a dohodnutým datem cesty uplynuly více než 4 měsíce a okolnosti vedoucí ke zvýšení ceny nenastaly před uzavřením smlouvy a nebyly pro společnost LuxCamp předvídatelné v okamžiku uzavření smlouvy.


4.3. Pokud se přepravní náklady stanovené v době uzavření cestovní smlouvy zvýší, zejména pak náklady na pohonné hmoty, může LuxCamp zvýšit cenu zájezdu podle následujícího výpočtu: a) V případě zvýšení ceny na osobu může LuxCamp od zákazníka požadovat doplatek částky. b) V opačném případě se dodatečné náklady na dopravu požadované dopravcem pro jednotlivé dopravní prostředky dělí počtem sedadel dohodnutého dopravního prostředku. LuxCamp může od zákazníka požadovat takto vypočítanou částku na osobu.


4.4. Pokud se při uzavření cestovní smlouvy zvýší stávající daně, jako jsou přístavní nebo letištní poplatky vůči společnosti LuxCamp, lze cenu zájezdu zvýšit o odpovídající poměrnou částku.


4.5. Při změně směnného kurzu po uzavření cestovní smlouvy lze cenu cesty zvýšit o tolik, o kolik se cesta prodražila firmě LuxCamp.


4.6. V případě následné změny ceny cesty, např. u včasných rezervací, kdy cena pro příští rok nemusí být vždy konečná (v tomto případě je založena na potvrzení cesty), musí LuxCamp informovat zákazníka okamžitě poté, co se dozví o důvodu změny. Zvýšení cen je povoleno pouze do 21. dne před začátkem cesty. V případě zvýšení ceny o více než 5 % má zákazník právo odstoupit od cestovní smlouvy bez poplatků nebo požádat o účast na alespoň rovnocenném zájezdu, pokud je LuxCamp schopen takový zájezd z nabídky LuxCamp zákazníkovi nabídnout bez dalších nákladů. Zákazník musí uplatnit výše uvedená práva ihned poté, co ho společnost LuxCamp informovala o zvýšení ceny.

5. Zrušení zákazníkem před zahájením cesty/storno poplatky

5.1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením cesty. Zrušení musí být oznámeno společnosti LuxCamp na adrese uvedené výše/níže poštou nebo e-mailem. Zrušení je třeba oznámit společnosti LuxCamp písemně.


Upozornění: U Last minute rezervací je zrušení vyloučeno, jsou závazné po rezervaci a platbě a nelze je zrušit bez poplatků.


5.2. Pokud zákazník odstoupí před zahájením cesty nebo na cestu nenastoupí, LuxCamp ztrácí právo na cenu cesty. Namísto toho může společnost LuxCamp, pokud za zrušení společnost LuxCamp nenese zodpovědnost nebo v případě vyšší moci, požadovat přiměřenou náhradu za cestovní ujednání provedená před zrušením a náklady společnosti LuxCamp v závislosti na příslušné ceně cesty.


5.3. Při výpočtu kompenzace vzala agentura LuxCamp v úvahu běžně ušetřené výdaje a další možná využití služeb cestovního ruchu. Po obdržení prohlášení zákazníka o odstoupení od smlouvy bude náhrada vypočítána následovně:


Ubytování: mobilní dům, stan nebo rekreační objekt:

do 46. dne před odjezdem                                                                            20 %

od 45. dne před odjezdem                                                                            50 %

od 35. dne před odjezdem                                                                            80 %

od 2. dne před odjezdem do dne odjezdu/v případě no-show              100 %5.4. V každém případě zákazník může prokázat společnosti LuxCamp, že nedošlo k žádné škodě nebo že škoda byla výrazně nižší než požadovaná paušální sazba.5.5. Společnost LuxCamp si vyhrazuje právo požadovat vyšší, konkrétní náhradu namísto výše uvedených paušálních sazeb, za předpokladu, že společnost LuxCamp prokáže, že vznikly výrazně vyšší náklady než použitelná paušální sazba. V takovém případě je společnost LuxCamp povinna vyčíslit a zdůvodnit požadovanou kompenzaci s přihlédnutím k ušetřeným výdajům a jakémukoli jinému využití služeb cestovního ruchu.


5.6. Zákonné právo zákazníka stanovit si náhradníka podle § 651 b něm. OZ zůstává výše uvedenými podmínkami nedotčeno.


5.7. Zákazníkovi/cestujícímu se důrazně doporučuje uzavřít pojištění storna cesty a pojištění na pokrytí nákladů na převoz domů v případě nehody nebo nemoci (tzv. bezpečnostní balíček). Bezpečnostní balíček je doplňková služba od LuxCamp, zhruba srovnatelná se zárukou výrobce. Podmínky této služby jsou formulovány společností LuxCamp a jsou založeny na smluvních podmínkách pod bodem 18. Pojistný balíček není koncipován jako klasické storno pojištění, jelikož po rezervaci nejsou zasílány žádné pojistné smlouvy ani dokumenty pojišťovny. Proto se účtuje pouze poměrně malý poplatek (2 %) a společnost LuxCamp důrazně doporučuje uzavřít pojištění pro případ zrušení cesty a pojištění na pokrytí nákladů na převoz v případě nehody nebo akutního onemocnění na dovolené, jelikož bezpečnostní balíček takové případy nekryje. Vždy zkontrolujte platnost zdravotního pojištění v cílové destinaci.

6. Změna rezervace

6.1. Po uzavření smlouvy nemá zákazník právo na změnu data cesty, destinace, místa odjezdu, ubytování ani způsobu dopravy (přerezervace).


6.2. Pokud je přesto na žádost zákazníka provedena změna rezervace, může společnost LuxCamp účtovat poplatek za přerezervování na osobu, jsou-li dodrženy následující lhůty.


Není-li v jednotlivých případech před potvrzením přerezervace dohodnuto jinak, činí poplatek za přerezervování až do začátku druhého stornovacího stupně příslušného typu cesty v souladu s výše uvedeným ustanovením 25 EUR za rezervaci. Pokud zákazník zruší cestu e-mailem do 46 dnů před příjezdem, bude storno poplatek 20 %, jak je uvedeno v bodě 5.3.


6.3. Požadavky zákazníka na změnu, podané po uplynutí lhůt, lze provést, pokud je jejich provedení vůbec možné, až po zrušení cestovní smlouvy v souladu s bodem 5.3. až do uvedených podmínek a po opětovné registraci. To se nevztahuje na žádosti o přerezervaci, které jsou spojené se zanedbatelnými náklady.

7. Nevyužitá služba

Pokud zákazník nevyužije nabídnuté služby cestovního ruchu z důvodů, za které je sám zodpovědný (např. z důvodu předčasného návratu nebo z jiných neodkladných důvodů), nemá nárok na částečnou úhradu ceny. Společnost LuxCamp se bude snažit uhradit náklady ušetřené poskytovatelem služeb. Tato povinnost se nevztahuje na služby, které jsou zcela zanedbatelné nebo pokud existují právní nebo oficiální ustanovení bránící úhradě.

8. Odstoupení & výpověď z důvodu chování

8.1. Zákazník může zrušit svou rezervaci u LuxCamp bez uvedení důvodu.


Termín závisí na období rezervace ve vztahu k rezervovanému příjezdu:


Až do 8 týdnů před začátkem cesty a do 3 dnů po vytvoření rezervace může zákazník odstoupit bez udání důvodu e-mailem.


Poté platí obvyklé storno poplatky podle těchto podmínek, viz bod 5.3.


Upozornění: Last minute rezervace (8 týdnů před příjezdem) nelze vypovědět, jsou závazné po odeslání rezervace a platby a nelze je zrušit bez poplatku.


Lhůta začíná po obdržení potvrzení rezervace, které je zákazníkovi zasláno ihned po rezervaci na uvedený e-mail. Odstoupení musí být zasláno na následující adresu:

CampingVision AG LuxCamp.cz

E-Mail: info@lux-camp.cz


8.2. LuxCamp může vypovědět cestovní smlouvu bez dodržení lhůty, pokud cestující navzdory upozornění od LuxCamp trvale narušuje uskutečnění cesty nebo pokud je jeho chování v takové míře v rozporu se smlouvou, že je okamžité vypovězení smlouvy opodstatněné. Průvodci, zaměstnanci agentur a další zástupci společnosti LuxCamp jsou rovněž oprávněni k vypovězení smlouvy.8.3. Společnost LuxCamp je oprávněna od cestovní smlouvy odstoupit, pokud zákazník i přes první a druhou upomínku před zrušením nezaplatil cenu cesty nebo její část včas. Společnost LuxCamp o námitce informuje prostřednictvím oznámení o výpovědi e-mailem.


8.4. Pokud LuxCamp vypoví smlouvu, zůstává nárok společnosti LuxCamp na plnou cenu cesty; LuxCamp však musí započíst hodnotu ušetřených výdajů a zisků, které LuxCamp získal jiným využitím nevyužitých služeb, včetně dobropisovaných částek od poskytovatelů služeb.


8.5. Ve všech našich kempech je povolen pouze rekreační pobyt. Pokud je rezervace provedena pro zaměstnance, kempy mají právo je při příjezdu odmítnout.

9. Reklamace; odstoupení zákazníka; ztráta zavazadla; přístup k cestovním dokladům

9.1. Povinnost zákazníka/cestujícího vyplývající z § 651 d, odst. 2 něm. OZ nahlásit nedostatky během cesty je při cestování se společností LuxCamp stanovena následovně:


a) Cestující je povinen neprodleně nahlásit závady místnímu delegátovi společnosti LuxCamp a požádat o nápravná opatření. Pokud není na místě s místním delegátem nalezeno žádné řešení, je cestující povinen telefonicky nebo e-mailem kontaktovat společnost LuxCamp jakožto zprostředkovatele a smluvního partnera a stížnost nahlásit. Teprve poté bude LuxCamp schopen nedostatky odstranit. Cestující je povinen přijmout pomoc k odstranění problému poskytovanou na místě. Pokud cestující odmítne nápravu k odstranění problému na místě, nemůže být prostřednictvím LuxCamp následně požadována žádná náhrada. Následné nedostatky, které nebyly nahlášeny na místě, nelze vzít v úvahu.


b) Po návratu z dovolené je cestující povinen podat společnosti LuxCamp písemně nové oznámení o závadě poté, co došlo k nahlášení na místě, aby mohl požádat o snížení ceny. Toto oznámení vad musí být učiněno do jednoho měsíce od ukončení cesty. Pozdější oznámení o vadách nemohou být vzata v úvahu navzdory oznámení během pobytu.

Upozorňujeme, že doba zpracování žádosti může trvat 6–8 týdnů.


c) Cestující bude informován o jménu, dostupnosti a kontaktních údajích zástupce LuxCamp nejpozději při odeslání cestovních dokladů.


d) Pokud podle smluvních dohod není stanoveno žádné místní zastoupení nebo průvodce, je cestující povinen oznámit závady společnosti LuxCamp okamžitě prostřednictvím níže uvedeného e-mailu.


e) Nároky cestujícího nezanikají pouze v případě, pokud nedošlo k podání stížnosti vlastním zaviněním.


f) Níže pod bodem 12.5. je uvedeno promlčení náhradních služeb/náhradních plateb těchto cestovních podmínek.


9.2. Průvodci, agentury a zaměstnanci poskytovatelů služeb nejsou oprávněni společností LuxCamp potvrzovat nedostatky nebo uznávat nároky vůči společnosti LuxCamp.


9.3. Pokud je cesta z důvodu nedostatku významně narušena, může zákazník/cestující smlouvu vypovědět. Totéž platí, pokud nelze následkem takové závady cestu z důležitého důvodu rozpoznatelného společností LuxCamp uskutečnit. Odstoupení je povoleno pouze v případě, že společnost LuxCamp, případně smluvně dohodnutý zástupce (cestovní kancelář, agentura) společnosti LuxCamp, povolila uplynutí přiměřené doby stanovené zákazníkem/cestujícím bez nápravných opatření. Lhůtu není třeba stanovit, je-li opravný prostředek nemožný nebo je odmítnut společností LuxCamp nebo jeho zástupcem nebo pokud má cestující zájem o okamžité ukončení smlouvy.


9.4. V případě ztráty zavazadel a zpoždění zavazadel musí cestující neprodleně nahlásit škodu nebo v případě leteckých zájezdů zpoždění dodávky na místě prostřednictvím zprávy o poškození odpovědné letecké společnosti. Letecké společnosti mohou odmítnout vrácení peněz, pokud zpráva o poškození nebyla odeslána. V případě poškození zavazadel musí být hlášení o škodě podáno do 7 dnů, v případě zpoždění do 21 dnů od dodání. Ztráta, poškození nebo nesprávné přidělení zavazadel musí být navíc nahlášeno průvodci nebo místním zástupcům společnosti LuxCamp.


9.5. Zákazník musí informovat společnost LuxCamp, pokud neobdrží nebo jen částečně požadované cestovní podklady (voucher, praktické informace a pokyny) společnosti LuxCamp ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta platí pouze pro odeslání elektronické pošty.

10. Omezení odpovědnosti

10.1. Smluvní odpovědnost společnosti LuxCamp za škody, nevyplývající z ohrožení života či újmy na zdraví, je omezena na trojnásobek ceny cesty:

a) není-li škoda na zákazníkovi způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí nebo


b) pokud je společnost LuxCamp odpovědná za škodu vzniklou zákazníkovi pouze zaviněním poskytovatele služeb. Nároky podle Montrealské úmluvy nebo leteckého zákona, které jdou nad tento rámec, nejsou tímto omezením odpovědnosti dotčeny.


10.2. Společnost LuxCamp nenese odpovědnost za přerušení služeb, zranění osob nebo poškození majetku v souvislosti se službami, které jsou zprostředkovány pouze jako externí služby (např. výlety, sportovní akce, návštěvy divadla, výstavy, přepravní služby z domluveného místa odjezdu do cílové destinace), pokud jsou tyto služby uvedeny v popisu cesty a potvrzení rezervace a jsou výslovně označeny jako externí služby s uvedením zprostředkovaného smluvního partnera tak, aby zákazník/cestující poznal, že nejsou součástí cestovních služeb LuxCamp. Společnost LuxCamp však odpovídá za služby, které zahrnují přepravu zákazníka/cestujícího z výchozího bodu cesty do cíle, přepravu během cesty a ubytování během cesty a/nebo pokud je příčinou poškození zákazníka/cestujícího porušení informační, upozorňovací nebo organizační povinnosti společnosti LuxCamp.


Jakákoli odpovědnost společnosti LuxCamp za porušení povinností agentury zůstává výše uvedenými ustanoveními nedotčena.


10.3. V (časné) předsezóně a (pozdní) posezóně mohou být majitelé kempů nuceni neposkytovat všechny atrakce a zařízení, jako jsou bazény, animace nebo obchody.


V tomto případě, kdy se nabídka atrakcí a zařízení liší od nabídky nabízené online, nepřebírá společnost LuxCamp žádnou odpovědnost.

11. Časově vázané uplatnění nároků

11.1. Zákazník musí uplatnit nároky na mimosmluvní poskytnutí zájezdu do jednoho měsíce od smluvně stanoveného konce zájezdu. Lhůta začíná dnem následujícím po dni smluvního ukončení cesty. Pokud poslední den lhůty připadne na neděli, na státní svátek oficiálně uznaný v místě prohlášení nebo na sobotu, nahradí tento den následující pracovní den.

11.2. Uplatnění lze uplatnit pouze vůči společnosti LuxCamp na níže uvedené adrese: Po uplynutí lhůty může zákazník uplatnit nároky pouze v případě, že nemohl nedodržení lhůty sám zabránit.


11.3. Lhůta podle bodu 11.1. platí také pro nahlášení poškození zavazadel nebo zpoždění při jejich dodání v souvislosti s lety, jsou-li uplatněna záruční práva podle §§ 651 c odst. 3, 651 d, 651 e odst. 3 a 4 něm. OZ. Žádost o náhradu škody za zavazadla musí být podána do 7 dnů, žádost o náhradu za zpoždění zavazadel musí být podána do 21 dnů od dodání.

12. Promlčení

12.1. Nároky zákazníka podle §§ 651c až f něm. OZ na náhradu škody vyplývající z ohrožení života či újmy na zdraví, které jsou založeny na úmyslném nebo nedbalém porušení povinností společnosti LuxCamp nebo zákonného zástupce nebo zaměstnanců společnosti LuxCamp, zanikají po dvou letech. To platí také pro nároky na náhradu jiné škody na základě úmyslné nebo hrubé nedbalosti porušením povinností společnosti LuxCamp nebo zákonným zástupcem nebo zaměstnancem společnosti LuxCamp.


12.2. Všechny ostatní nároky podle §§ 651c až f něm. OZ zanikají po jednom roce.


12.3. Promlčecí doba podle bodů 12.1. a 12.2. začíná dnem následujícím po dni smluvního ukončení cesty. Pokud poslední den období připadne na neděli, na státní svátek oficiálně uznaný v místě prohlášení nebo na sobotu, nahradí tento den následující pracovní den.


12.4. Pokud probíhají jednání mezi zákazníkem a společností LuxCamp o nároku nebo okolnostech, na nichž je pohledávka založena, promlčecí doba se pozastaví, dokud zákazník nebo společnost LuxCamp odmítne pokračovat v jednání. Promlčecí lhůta začíná nejdříve tři měsíce po skončení pozastavení.


12.5. Nabízené náhradní služby/částky, které jsou zákazníkovi uznány v průběhu reklamace po uplynutí doby zpracování, vyprší bez písemného souhlasu zákazníka nejpozději po 21 dnech (3 týdny). Předložená částka, která je považována za náhradu, nemůže být po tomto období uplatněna. Stížnost se považuje za uzavřenou.

13. Chyby

13.1. Zaměstnanci LuxCamp se denně snaží aktualizovat dostupnost a poskytovat nabídky, které se nachází na našich webových stránkách. Pokud jsme něco zapomněli nebo přehlédli, není to pro nás závazné. Vyhrazujeme si právo tyto chyby opravit.

14. Pasové, vízové a zdravotní předpisy

14.1. LuxCamp bude informovat státní příslušníky zemí Evropských společenství, ve kterých je cesta nabízena, o pasových, vízových a zdravotních předpisech ještě před podpisem smlouvy, stejně jako o všech změnách před zahájením cesty. Občanům jiných zemí poskytuje informace odpovědný konzulát. Předpokládá se, že u zákazníka a ostatních spolucestujících neexistují žádné zvláštnosti (např. dvojí státní příslušnost, pozbytí občanství).

14.2. Zákazník odpovídá za držení a nošení úředně požadovaných cestovních dokladů, případně za nezbytné očkování a dodržování celních a devizových předpisů. Nevýhody, které vyplývají z nedodržování těchto předpisů, např. úhrada nákladů za návrat, hradí on sám. To neplatí, pokud společnost LuxCamp podala nedostatečnou, žádnou nebo nesprávnou informaci. 


14.3. Společnost LuxCamp neodpovídá za včasné vydání a poskytnutí potřebných víz příslušným diplomatickým zastoupením, pokud jí to zákazník svěřil, ledaže by společnost LuxCamp zavinila porušení svých vlastních povinností.

15. Volba práva a volba soudu

15.1. Pro zákazníky/cestující, kteří nejsou státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo Švýcarska, je dohodnuta výlučná platnost německého práva pro celý právní a smluvní vztah mezi zákazníkem/cestujícím a společností LuxCamp. Tito zákazníci/cestující mohou podat žalobu na LuxCamp pouze v sídle společnosti.


15.2. V případě soudních sporů podaných společností LuxCamp proti zákazníkům nebo smluvním partnerům z cestovní smlouvy, kteří jsou obchodníky, právnickými osobami podle veřejného nebo soukromého práva nebo osobami, které mají bydliště nebo obvyklé místo pobytu v zahraničí nebo jejichž bydliště nebo obvyklé místo pobytu není v době podání žaloby známo, je jako místo jurisdikce dohodnuto sídlo společnosti LuxCamp.

16. Stravování a mládežnické skupiny

16.1. U všech rezervací rekreačního objektu přes lux-camp.cz není v ceně zahrnut žádný typ stravování, jako je snídaně nebo polopenze. Rovněž není možné stravování rezervovat.

16.2. Rezervace s mládežnickými skupinami lze provést pouze „na vyžádání“. Mládežnické skupiny chápeme jako spojení alespoň dvou lidí mimo rodinné nebo partnerské vztahy. Minimální věk pro rezervaci je 23 let.

LuxCamp si vyhrazuje právo odmítnout pronájem ubytování skupině osob mladších 26 let v souladu s podmínkami dohodnutými s obchodním partnerem LuxCampu.

17. Pojištění odpovědnosti za škodu

17.1. Cestovní kancelář CampingVision AG uzavřela odpovídající pojištění odpovědnosti v případě úrazu nebo poškození majetku během cesty. Za toto pojištění pořadatel platí u pojišťovny Gouda pojistné u zájezdů ve výši 1,50 EUR za osobu a u ubytování 1,00 EUR za osobu.


Tyto náklady jsou zahrnuty v manipulačním poplatku, který je účtován při rezervaci online, poštou nebo po telefonu.

18. Bezpečnostní balíček pro zrušení cesty

18.1 Všichni ti, kteří zahájí cestu, by měli mít odpovídající cestovní pojištění pro nejhorší případy. Můžeme vám nabídnout náš bezpečnostní balíček jako doplňkovou službu, avšak bez kompletního pojistného krytí. Jedná se o 2 % z celkové ceny cesty s tím, že balíček je nutné přidat v případě zájmu ještě před první platbou. Po provedení počáteční platby však nelze tuto službu následně zrušit. Bezpečnostní balíček není povinný – můžete se také rozhodnout pro komplexní pojistné u své vlastní pojišťovny, která také poskytuje krytí pro případy neodkladné zdravotní péče, jako je nemoc nebo zranění během vašeho pobytu. Náš bezpečnostní balíček vás kryje pouze v případě zrušení cesty před příjezdem a není nijak srovnatelný s pojištěním při zrušení cesty.

Tato služba zahrnuje právo na 10% spoluúčast + cenu bezpečnostního balíčku – storno max. 60 dní před příjezdem bez udání důvodu. Po uplynutí této 60denní lhůty budou storno poplatky vypočteny bez závažného důvodu (jako např. nemoc nebo smrt) v souladu s oddílem 5. cestovních podmínek. U storna provedeného z důvodu akutního onemocnění nebo smrti do dne před příjezdem (v souladu s podmínkami 18.4.) musí „LuxCamp“ obdržet informace o stornu den před příjezdem do 12 hodin. Storna přijatá po 12:00 v návaznosti na uvedená zamezení nemohou být pokryta bezpečnostním balíčkem. Uzavřením našeho bezpečnostního balíčku nemůžeme nést odpovědnost za náklady vzniklé v důsledku nedostatečného cestovního pojištění. Nezapomeňte si vzít na dovolenou kopii své pojistné smlouvy.

18.2 Pokud zrušíte rezervaci za účelem levnějšího ubytování z naší nabídky, lze novou rezervaci uskutečnit u poskytovatele až po 48 hodinách. Poté nemůžeme zaručit další dostupnost.

18.3. Změny rezervace je možné požadovat bez storno poplatků a provést za odpovídajících podmínek až 14 dní před příjezdem – Pokud v souvislosti se změnou vzniknou pro našeho poskytovatele další náklady, musí tyto náklady nést zákazník. To neplatí při zrušení za účelem provedení nové levnější rezervace.

18.4. Doložené akutní onemocnění lze použít ke stornu cesty až jeden den před příjezdem (ve 12 hodin), pokud je předloženo lékařské potvrzení, které prokazuje, že jeden z účastníků cesty, jejich partner, děti, rodiče, sourozenci, prarodiče, vnouče, tchýně, tchán, zeť nebo snacha jsou postiženi vážnou akutní nemocí, byli účastníky vážné nehody nebo zemřeli.

Zaplacená částka bude vrácena po odečtení samoúčasti ve výši 10 % z ceny zájezdu. Zaplacené poplatky za bezpečnostní balíček a manipulační poplatek se nevrací. Bezpečnostní balíček nekryje osoby starší 75 let a osoby s chronickým onemocněním. Těhotenství a jeho důsledky nejsou považovány za nemoc. Epidemická onemocnění nejsou součástí bezpečnostního balíčku. Společnost LuxCamp musí být okamžitě informována o nemoci, která vedla ke zrušení. Můžete požádat lékaře, aby vyplnil lékařský certifikát od společnosti LuxCamp, který musí společnost LuxCamp obdržet e-mailem nejpozději do 7 dnů od žádosti o zrušení. Platbu lze vrátit až po jeho předložení. Náklady na dokumentaci nese zákazník. LuxCamp si vyhrazuje právo vyžadovat další potvrzení od svého vlastního lékaře. V případě předčasného odjezdu během svého pobytu v důsledku nemoci, nehody nebo neklidu nebudete nadále kryti bezpečnostním balíčkem. Formuláře

19. Insolvenční pojištění

Pro všechny cesty, které mají začít od 01.08.2018: Ochrana peněz zákazníků prostřednictvím cestovního záručního fondu

GmbH (SGR),- Stichting Garantiefonds Reisgelden P.O. Box 4040, 3006 AA Rotterdam.

Členství v SGR pod číslem 3656 dokazuje, že LuxCamp (cestovní kancelář CampingVision AG) je důvěryhodná, zdravá společnost, která splňuje přísné požadavky nizozemského cestovního ruchu.

© Chráněno autorským právem: RA Noll, Stuttgart 2013 - 2019


Poskytovatel služeb cestovního ruchu: CampingVision AG

Jednatel: Philippe Jörg

Rejstříkový soud: Ženeva, Švýcarsko

Registrační číslo: CH-660-2192012-7


Adresa: Rue du Bachet 14, 1212 Grand-Lancy, Švýcarsko

E-mail: info@campingvision.com


Zprostředkovatel pro Českou republiku: lux-camp.cz

Telefon: +420 556 674 679

 e-mail: info@lux-camp.cz